100 let Matice a Sousedská slavnost

MATICE SLAVÍ 100 LET

Matice svatokopecká, spolek si v letošním roce připomíná 100 let od svého založení v roce 1923.

SLAVNOSTNÍ VALNÁ HROMADA SPOLKU

Do roku Matice jsme vstoupili 19. února mší svatou a slavnostní valnou hromadou členů Matice svatokopecké za účasti pražského arcibiskupa a primase českého Mons. Jana Graubnera. V letošním roce jsme připravili zajímavé aktivity, o kterých budeme členy i širokou veřejnost informovat na tomto webu a facebooku spolku.

 

SOUSEDSKÁ SLAVNOST

V rámci stého výročí připravila Matice s dalšími partnery tzv. Sousedskou slavnost, jejímž cílem je propojit všechny generace. Důležitým aspektem projektu je mezigenerační dialog, solidarita a ochota se podílet na společné věci. Tato aktivita byla podpořena Nadací Via z programu Milion pro Olomouce společnosti Kaufland částkou 35 000,-- . Za tuto významnou finanční podporu děkujeme! Partnery Sousedské slavnosti jsou Římskokatolická farnost Svatý Kopeček u Olomouce, Hospic na Svatém Kopečku u Olomouce, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. a KMČ č. 25 Svatý Kopeček. Výtěžek z dobrovolného vstupné bude věnován na podporu projektu Otevřeme zahradu na Svatém Kopečku.

Program sousedské slavnosti

Poutní areál na Svatém Kopečku u Olomouce

9.00 Mše svatá s uctěním milostného obrazu.

11.00 Pinocchio, Divadlo Já to jsem / loutkové divadlo Víti Marčíka ml.

11.00 P. Atanáš Leškovský O.Praem.: Island (beseda, Francouzský sál fary).

12.00 – 17.00 Aktivity pro děti, lesní pedagogika, tvoření pro seniory, drobné pohoštění (ambit).

13.00 – 17.00 Prohlídky baziliky, věží, reprezentačních sálů (vstup přes baziliku).

13:00 - 15:00 Ukázka první pomoci (ambit).

13:00 - 17:00 Skákací hrad pro děti (ambit).

14.00 Vernisáž výstavy ke stému výročí Matice svatokopecké a výstavka dobových pohlednic s vyobrazením poutního místa (Bernardovo centrum).

15.00 – 16.00 Věra Zukalová: Zahrada na Svatém Kopečku (představení projektu, tělocvična).

17.30 – 19.00 O životě a umění s výtvarníkem Janem Jemelkou (beseda, Francouzský sál fary).

19.00 – 20.00 Varhanní koncert, sólistka MDO Radoslava Můller, varhany Jan Gottwald (bazilika).

20.30 Letní promítání – připomínka matičního kina.

Hospic na Svatém Kopečku

(vstup přes zimní zahradu)

13.00 – 15.00 Prohlídky objektu.

16.15 – 17.00 Violoncelli gioiosi (letní koncert na terase hospice).

Kávu zajišťuje během dne Naše Café - Kavárna. Víno dodalo Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž.

Drobné pohoštění zajištěno (přivítáme něco dobrého ke společnému stolu). Změna programu vyhrazena. Výtěžek z dobrovolného vstupné podpoří projekt Otevřeme zahradu na Svatém Kopečku.

BESEDA S PAMĚTNÍKY MATICE A KONCERT

V neděli 15. října proběhne od 14 hodin ve Francouzském sále vzpomínková akce na obnovení Matice SvK v 90. letech 20. stol. Hostem bude R. D. Jakub Karel Berka, O.Praem., který na danou dobu zavzpomíná společně s dalšími pamětníky. V 15 hod. následuje mše svatá v basilice, hlavním celebrantem P. J. Berka. Od 16.30 zveme v basilice na koncert duchovní hudby. Vystoupí dětský sbor Ondrášek z Nového Jičína. Varhany Jan Gottwald.

 

OCENĚNÍ ZASLOUŽILÝCH ČLENŮ MATICE SVATOKOPECKÉ

Výbor Matice svatokopecké se rozhodl u příležitosti stého výročí od založení spolku ocenit několik členů spolku na poděkování za obnovení Matice po roce 1989, dlouholetou aktivní službu a obětavou práci ve prospěch spolku a poutního místa. Poděkování však patří i všem ostatním bývalým i současným členům, kteří se aktivně zapojili do aktivit spolku i všem členům Matice, kteří dlouhodobě podporují činnost spolku a Svatý Kopeček. Pán Bůh zaplať!

Pamětní list a reliéf Panny Marie Svatokopecké byl udělen těmto osobnostem:

Mons. Josefu Hrdličkovi, emeritnímu biskupovi olomouckému a bývalému protektorovi Matice svatokopecké. Ocenění mu bude předáno na postním setkání se členy Matice s otcem biskupem v neděli 19. března 2023,

In memoriam panu Bohuslavu Smejkalovi, výrazné osobnosti kulturního dění regionu, oceněn je za iniciování obnovení činnosti Matice svatokopecké po roce 1989, dlouholetou aktivní službu ve prospěch spolku a popularizaci dějin Matice a Svatého Kopečka, pamětní list převezmou zástupci rodiny,

P. Jakubu Karlu Berkovi, O.Praem., faráři farnosti u baziliky sv. Ludmily v Praze za aktivní rozvoj činnosti spolku. P. Berka byl v letech 1992–2001 prvním porevolučním předsedou spolku, P. Berka nemůže být s námi pro povinnosti v rámci farnosti, ocenění mu bude předáno při nejbližší možné příležitosti,

Ing. Janu Prečovi, který stál u počátků obnovení Matice v 90. letech a za dlouholeté aktivní členství ve výborech spolku, jejímž byl předsedou v letech 2009–2016,

paní Františce Prášilové, která byla také u počátků Matice v roce 1990 a dosud aktivně pracuje ve vedení spolku,

JUDr. Zoře Krejčí, dlouholeté jednatelce spolku, která iniciovala a spoluorganizovala řadu významných kulturních a investičních akcí spolku ve prospěch poutního místa,

 

Pamětní list byl udělen těmto zasloužilým členům spolku:

paní Františce Derkové, dlouholeté člence výboru za aktivní rozvoj aktivit spolku,

paní Marii Gerátové za dlouholetou aktivní službu Matici a distribuci Pozdravu Matice,

paní Heleně Bláhové za dlouholetou aktivní službu v Matici a distribuci Pozdravu Matice,

panu Janu Nedělníkovi, za dlouholetou spolupráci s Maticí, aktivní službu ve výborech spolku a péči o vybudování a provoz bývalého matičního muzea,

panu Stanislavu Kovaříkovi, za dlouholeté členství ve výborech spolku a službu pokladníka

paní Márii Haincové, za dlouholetou službu ve výboru Matice a službu hospodářky v letech 2015–2021.

Na závěr výbor věnoval také pamětní list a reliéf Mons. Janu Graubnerovi, a to jako upomínku na slavnostní setkání a za dlouholetou podporu spolku a poutnímu místu v době, kdy byl olomouckým arcibiskupem.

K historii Matice svatokopecké, spolku

Matice svatokopecká vznikla na podporu poutního místa v prosinci 1923. Na své náklady zakoupila a stavebně upravila Poutní dům (dnešní Hospic na Svatém Kopečku), aby zajistila lepší komfort poutníkům přicházejícím na toto poutní místo. Protektorem Matice byl do roku 1947 olomoucký arcibiskup Leopold Prečan, který měl Svatý Kopeček od dětství ve velké oblibě. Předsedou se stal kanovník František Světlík a jejím jednatelem – iniciátor spolku – kaplan na Svatém Kopečku P. Arnošt Voves OPraem. Za členy se denně konaly v chrámu modlitby a pětkrát za rok byla sloužena u oltáře Panny Marie mše svatá za zemřelé členy a dobrodince Matice.

Záměrem zakladatelů Matice bylo obnovit zájem poutníků o Svatý Kopeček, aby se stal jakýmsi „exercičním domem“ pro severozápadní a střední Moravu a místem, na kterém lidé načerpají nové duchovní podněty. Cílem bylo také pomáhat s údržbou a náročnými opravami svatokopeckého poutního areálu, zejména formou finančních sbírek.

25 let od založení měla Matice něco kolem 12 tisíc členů a v čele s neúnavným a velmi akčním proboštem P. Janem Juliem Půdou OPraem. pomáhala s odstraněním škod na poutním areálu na konci druhé světové války. Matice se do svého nuceného zrušení v padesátých letech 20. století přičinila o finanční sbírky ve prospěch obnovy poutního chrámu, investovala do stavebních úprav poutního a exercičního domu (žel k plánované přístavbě poutního domu již nedošlo, budova byla spolku v 50. letech 20. století zabavena). Matice také provozovala kino a zasadila se kupříkladu o umístění zastavení křížové cesty do ambitů nebo se ujala realizace hodnotného pomníku padlým hrdinům, který vytvořil Julius Pelikán.

V tomto duchu pak na přerušenou tradici v devadesátých letech minulého století navázala současná Matice svatokopecká, o jejíž obnovení se přičinili zejména Bohuslav Smejkal a svatokopecký farář P. Jakub Karel Berka OPraem s dalšími spolupracovníky. Do činnosti Matice se postupně zapojila řada obětavých dobrovolníků z řad členů spolku. O rozvoj spolku se zasloužili např. emeritní jednatelka Zora Krejčí nebo emeritní předseda Jan Preč a další členové spolku, kteří v užším vedení působili delší či kratší dobu nebo jsou činní dodnes (jako např. Františka Derková, Stanislav Kovařík, Františka Prášilová, Jan Nedělník, Marie Gerátová, Helena Bláhová, Mária Haincová, Yvona Fucimanová, Marta Čapková, Jan Mikolaj a další). Dlouholetým protektorem spolku byl biskup Josef Hrdlička. Současným protektorem je pomocný biskup olomoucký Mons. Antonín Basler a předsedou svatokopecký farář P. Adrián Zemek OPraem. Všem bývalým i současným členům vedení spolku i všem členům a příznivcům spolku patří velké poděkování za rozvoj spolku a podporu poutnímu místu.