100 let Matice

Matice letos slaví 100 let

Matice svatokopecká, spolek si v letošním roce připomíná 100 let od svého založení v roce 1923. Do roku Matice vstoupíme 19. února mší svatou a slavnostní valnou hromadou členů Matice svatokopecké za účasti pražského arcibiskupa a primase českého Mons. Jana Graubnera. V průběhu roku připravujeme zajímavé aktivity, o kterých budeme členy i širokou veřejnost informovat na tomto webu a facebooku spolku. V rámci srpnových Odpustkových slavností připravujeme tzv. Sousedskou slavnost, jejímž cílem je propojit všechny generace a aktivizovat zejména komunitu seniorů, kteří jsou nejvíce ohroženi sociálním vyloučením. Důležitým aspektem projektu je mezigenerační dialog, solidarita a ochota se podílet na společné věci. Tato aktivita byla podpořena Nadací Via částkou 35 000,-- v rámci projektu Milion pro Olomouc. Za tuto významnou finanční podporu děkujeme!

Program jubilejního roku:

 • Mše svatá a slavnostní valná hromada členů Matice svatokopecké za účasti pražského arcibiskupa Mons. Jana Graubnera (19. února 2023, od 10 hod. v bazilice Navštívení Panny Marie, valná hromada se koná ve Francouzském sále svatokopecké rezidence)
 • Výstava o minulosti a současnosti Matice svatokopecké (duben/květen 2023)
 • Sousedská slavnost, srpen 2023 (v rámci Odpustkových slavností)
  • divadlo pro děti
  • přednáška pro dospělé
  • koncert duchovní hudby
  • workshop
  • promítání dobových pohlednic
  • hra pro děti
  • tvořivé dílny
  • bohoslužba
  • komentované prohlídky poutního místa
  • výstava k výročí a působení Matice

Matice svatokopecká vznikla na podporu poutního místa v prosinci 1923. Na své náklady zakoupila a stavebně upravila Poutní dům (dnešní Hospic na Svatém Kopečku), aby zajistila lepší komfort poutníkům přicházejícím na toto poutní místo. Protektorem Matice byl do roku 1947 olomoucký arcibiskup Leopold Prečan, který měl Svatý Kopeček od dětství ve velké oblibě. Předsedou se stal kanovník František Světlík a jejím jednatelem – iniciátor spolku – kaplan na Svatém Kopečku P. Arnošt Voves OPraem. Za členy se denně konaly v chrámu modlitby a pětkrát za rok byla sloužena u oltáře Panny Marie mše svatá za zemřelé členy a dobrodince Matice.

Záměrem zakladatelů Matice bylo obnovit zájem poutníků o Svatý Kopeček, aby se stal jakýmsi „exercičním domem“ pro severozápadní a střední Moravu a místem, na kterém lidé načerpají nové duchovní podněty. Cílem bylo také pomáhat s údržbou a náročnými opravami svatokopeckého poutního areálu, zejména formou finančních sbírek.

25 let od založení měla Matice něco kolem 12 tisíc členů a v čele s neúnavným a velmi akčním proboštem P. Janem Juliem Půdou OPraem. pomáhala s odstraněním škod na poutním areálu na konci druhé světové války. Matice se do svého nuceného zrušení v padesátých letech 20. století přičinila o finanční sbírky ve prospěch obnovy poutního chrámu, investovala do stavebních úprav poutního a exercičního domu (žel k plánované přístavbě poutního domu již nedošlo, budova byla spolku v 50. letech 20. století zabavena). Matice také provozovala kino a zasadila se kupříkladu o umístění zastavení křížové cesty do ambitů nebo se ujala realizace hodnotného pomníku padlým hrdinům, který vytvořil Julius Pelikán.

V tomto duchu pak na přerušenou tradici v devadesátých letech minulého století navázala současná Matice svatokopecká, o jejíž obnovení se přičinili zejména Bohuslav Smejkal a svatokopecký farář P. Jakub Karel Berka OPraem s dalšími spolupracovníky. Do činnosti Matice se postupně zapojila řada obětavých dobrovolníků z řad členů spolku. O rozvoj spolku se zasloužili např. emeritní jednatelka Zora Krejčí nebo emeritní předseda Jan Preč a další členové spolku, kteří v užším vedení působili delší či kratší dobu nebo jsou činní dodnes (jako např. Františka Derková, Stanislav Kovařík, Františka Prášilová, Jan Nedělník, Marie Gerátová, Helena Bláhová, Mária Haincová, Yvona Fucimanová, Marta Čapková, Jan Mikolaj a další). Dlouholetým protektorem spolku byl biskup Josef Hrdlička. Současným protektorem je pomocný biskup olomoucký Mons. Antonín Basler a předsedou svatokopecký farář P. Adrián Zemek OPraem. Všem bývalým i současným členům vedení spolku i všem členům a příznivcům spolku patří velké poděkování za rozvoj spolku a podporu poutnímu místu.